Kosten en Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Orkest Centraal
De onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld om alle deelnemers een leuk en gezellig
project te kunnen bieden en om de organisatie en het orkest te beschermen tegen onverwachte
zaken.

Bij inschrijving en deelname aan project “The Celts” van Orkest Centraal gaat de deelnemer
akkoord met de volgende voorwaarden:
● Een deelnemer aan Orkest Centraal heeft minimaal speelniveau C of meerdere jaren speelervaring in een 1e of 2e divisie orkest.
● Selectie tot deelname zal plaatsvinden door de organisatie in overleg met de dirigent en geschiedt mede op basis van muzikaal niveau, orkestervaring, inschrijvingsvolgorde. Plaatsing in het orkest wordt bevestigd met een plaatsingsbericht van de organisatie.
● Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een degelijke zelfdiscipline heeft t.a.v. het instuderen van de te spelen werken en dat hij/zij goed voorbereid bij de repetities aanwezig zal zijn.
● Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij tijdens de repetities en het concert aanwezig is en mag daarvan maximaal 1 repetitie missen, behoudens calamiteiten.
● De deelnemer doet bij inschrijving een aanbetaling van € 35,00. De inschrijving wordt pas als compleet en definitief beschouwd na ontvangst van dit inschrijfgeld. Indien de deelnemer niet wordt geplaatst in het orkest, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Annulering door de deelnemer ná sluiting van de inschrijfperiode resulteert niet in teruggave van de aanbetaling. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van de organisatie.
● De deelnemer betaalt een deelnemersbijdrage van € 140,00 (inclusief aanbetaling).
● De betaling van het restant geschiedt in 1 termijn, tenzij anders afgesproken met de organisatie.
● De betaling dient uiterlijk 2 weken na het plaatsingsbericht van de organisatie te zijn voldaan. In het plaatsingsbericht zal een factuur worden bijgevoegd.
● Plaatsing van de deelnemer is pas definitief na ontvangst van het restant van € 140,00.
● Indien de gehele deelnemersbijdrage niet tijdig is voldaan, kan de organisatie besluiten om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
● Alle betalingen verlopen via J.E.M. Haans-Morsch, rekeningnummer NL 32 INGB 0005 3571 42, onder vermelding van project “The Celts” met de naam van de deelnemer.
● Indien de deelnemer na het plaatsingsbericht alsnog afziet van deelname, blijft de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. Indien bijzondere omstandigheden de deelnemer noodzaken af te zien van deelname, kan de organisatie beslissen om de verschuldigde deelnemersbijdrage (deels) kwijt te schelden of te restitueren.
● Na ontvangst van de volledige deelnemersbijdrage zal de muziek digitaal worden toegezonden. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele afdrukken.
● De organisatie is niet aansprakelijk voor schade/diefstal van instrumenten of andere eigendommen. Er wordt geen collectieve muziekinstrumentenverzekering afgesloten.
● De organisatie behoudt zich het recht om de deelnemer alsnog uit te sluiten van deelname aan Orkest Centraal indien aan één of meer van de algemene voorwaarden niet wordt voldaan. In geval van uitsluiting heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de deelnemersbijdrage.
● De deelnemer gedraagt zich netjes in de gehuurde gebouwen. De
regels en instructies van de organisatie dienen te allen tijde
opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde
gebouwen dient altijd nageleefd te worden.
● De deelnemer gaat onvoorwaardelijk en exclusief akkoord dat er tijdens repetities en tijdens het concert beeldmateriaal wordt gemaakt, welke voor promotionele/commerciële doeleinden kan worden gebruikt zonder dat de deelnemer hier specifiek toestemming voor moet geven of op enige wijze wordt gecompenseerd.

Overmacht
● De organisatie behoudt zich het recht om in geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) het project te annuleren. In dit geval zal de deelnemersbijdrage, na aftrek van de door de organisatie reeds gemaakte kosten, worden gerestitueerd. Er ontstaat geen recht
op enige andere vorm van (schade)vergoeding.
● Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de organisatie van Orkest Centraal onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van de inschrijving te voorzien was. Onder omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

© Orkest Centraal, december 2022.